PÕHIKIRI

 

MITTETULUNDUSÜHINGU TIIA VÕHMA KEELTEKOOLI põhikiri on kinnitatud 25. novembril 2002. aastal asutamislepinguga.

1. MITTETULUNDUSÜHINGUNA TEGUTSEVA ERAKOOLI ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühinguna tegutseva täiskasvanute koolitusasutuse nimi on Tiia Võhma Keeltekool.

1.2. Koolitus mittetulundusühinguna tegutsevas erakoolis on oma olemuselt vabahariduskoolitus.

1.3. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli asukohaks on Eesti Vabariik Narva linn.

1.4. Mittetulundusühinguna tegutsev erakool on täiskasvanute koolitusasutus, millel on oma konto ja atribuutika.

1.5. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.6. Mittetulundusühinguna tegutsev erakool on asutatud tähtajatult.

1.7. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli asjaajamiskeel on eesti keel.

 

2. MITTETULUNDUSÜHINGUNA TEGUTSEVA ERAKOOLI ÜLESANDED JA TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. Erakool on mittetulundusühinguna tegutsev täiskasvanute koolitusasutus, mille asutajad on ühtlasi ka liikmed ning mis on loodud põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.2. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli eesmärk on aidata muukeelsel elanikkonnal integreeruda Eesti ühiskonda riigikeeleoskuse omandamise kaudu ja võimaldada kohalikule elanikkonnale taskukohast võõrkeeleõpet. Eesmärgi saavutamiseks korraldab mittetulundusühing keelekursusi.

2.3. Eesmärkide saavutamiseks juhindub mittetulundusühinguna tegutsev erakool oma tegevuses seadustest ja käesolevast põhikirjast.

2.4. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli tegevusalaks on:

2.4.1. eesti      keele kursuste korraldamine (mahus kuni 240 tundi, kestvus kuni 18 kuud) vene keele baasil.

2.4.2. inglise keele kursuste korraldamine (mahus kuni 130 tundi, kestvus kuni 10 kuud) vene keele baasil.

2.4.3. saksa     keele kursuste korraldamine (mahus kuni 130 tundi, kestvus kuni 10 kuud) vene keele baasil.

2.5. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

 

3. MITTETULUNDUSÜHINGUNA TEGUTSEVA ERAKOOLI ÕPILASKONNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Mittetulundusühinguna tegutsevas erakoolis võib õppida oma vabal tahtel alates 14. eluaastast.

3.1.1. Õppija arvatakse vastuvõetuks pärast testimist ja esimese osamakse laekumist mittetulundusühinguna tegutseva erakooli kontole.

3.1.2. Õppijal on õigus katkestada õpinguid etteteatamata.

3.1.3. Õppija on kohustatud õigeaegselt tasuma õppekulud, mille igakuiste osamaksete suuruses ja tähtajas lepitakse kokku eelnevalt ning lepe kehtib kogu õppeaja vältel.

3.1.4. Õppija loetakse väljaarvatuks vastavasisulise avalduse alusel või ühe kuu möödudes etteteatamata õpingute katkestamisest.

3.1.5. Õppija ei pea olema mittetulundusühingu Tiia Võhma Keeltekooli liige.

 

4. MITTETULUNDUSÜHINGUNA TEGUTSEVA ERAKOOLI PEDAGOOGIDE NING TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Mittetulundusühinguna tegutseva erakoolis töölepinguga või töövõtulepinguga töötavatele töötajatele laienevad kõik Eesti Vabariigi töölepingu seaduses ettenähtud õigused ja kohustused.

4.2. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli töötaja ei pea olema mittetulundusühingu Tiia Võhma Keeltekooli liige.

 

5. MITTETULUNDUSÜHINGUNA TEGUTSEVA ERAKOOLI JUHTIMINE

5.1. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli juhtorganid on juhatus ja üldkoosolek.

5.2. Üldkoosolek on mittetulundusühinguna tegutseva erakooli kollegiaalne otsustuskogu, mille liikmete määramise, tagasikutsumise korra ja volituste kestuse sätestab mittetulundusühinguna tegutseva erakooli põhikiri.

5.2.1. Üldkoosolekul osalevad mittetulundusühinguna asutatud erakooli asutajad ja teised liikmed. Üldkoosolekust võivad osa võtta töötavate pedagoogide esindajad ja õpilaskonna esindaja.

5.2.2. Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord poolaastas. Koosoleku kutsub kokku mittetulundusühinguna tegutseva erakooli juhatus ja üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtavad osa üle poolte mittetulundusühingu liikmetest.

5.2.4. Üldkoosolek tuleb kokku kutsuda, kui seda nõuab mittetulundusühinguna tegutseva erakooli juhatus, mittetulundusühingu liige või muul seadusega ja põhikirjaga ettenähtud juhul.

5.2.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest, välja arvatud mittetulundusühinguna tegutseva erakooli põhikirja muutmisel, mille poolt peavad hääletama kõik mittetulundusühingu liikmed. Igal liikmel on üks hääl ja liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda.

5.2.6. Üldkoosolek protokollitakse ning sellele kirjutavad alla juhatuse esindaja ja protokollija.

5.3. Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

5.3.1. Mittetulundusühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab mittetulundusühinguna tegutseva erakooli põhikirja nõuetele ja on valmis omakasupüüdmatult aitama mittetulundusühinguna tegetsevat erakooli eesmärkide saavutamisel.

5.3.1.1. mittetulundusühingu liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda

5.3.1.2. juhatusel     on õigus mittetulundusühingu liikme vääritu teo või mittetulundusühinguna tegutseva erakooli maine kahjustamise korral võtta vastu otsus liikme väljaarvamise kohta.

5.3.2. liikmelisust ühingus ei saa üle anda ega pärandada

5.3.3. mittetulundusühingu liikmel on õigus:

5.3.3.1. osa võtta üldkoosolekust

5.3.3.2. valida ja olla valitud juhatusse.

5.3.3.3. saada teavet ühingu tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta.

5.3.3.4. õppida mittetulundusühinguna tegutseva erakooli kursustel.

5.3.3.5. ülejäänud õigused kajastuvad mittetulundusühingune tegutseva erakooli põhikirja teistes punktides.

5.3.4. mittetulundusühingu liikmel on kohustus:

5.3.4.1. täita põhikirja nõudeid ja juhatuse otsuseid

5.3.4.2. õigeaegselt tasuda liikmemaksu juhatuse poolt nimetatud summas ja tähtajal.

5.3.4.3. ülejäänud kohustused kajastuvad mittetulundusühingune tegutseva erakooli põhikirja teistes punktides.

5.4. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli juhatus:

5.4.1. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli igapäevase töö korraldajaks on mittetulundusühingu juhatus, asutajad on määranud juhatuse liikmete arvuks 1 (üks) ja selleks valitu täidab ka direktori kohustusi;

5.4.1.1. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli direktor juhib, esindab ja korraldab mittetulundusühinguna tegutseva erakooli igapäevast tööd vastavalt mittetulundusühinguna tegutseva erakooli põhikirjale, mittetulundusühinguna tegutseva erakooli üldkoosoleku otsustele ja kehtivale seadusandlusele;

5.4.1.2. Direktor korraldab mittetulundusühinguna tegutseva erakooli igapäevast tegevust, võtab tööle ja vabastab töölt mittetulundusühinguna tegutseva erakooli palgalisi töötajaid.

5.4.1.3. Direktor korraldab mittetulundusühinguna tegutseva erakooli raha kasutamise ja hoidmise arvestust ning raamatupidamist, käsutab mittetulundusühinguna tegutseva erakooli rahalisi vahendeid ja varasid.

5.4.1.4. Direktor esitab üldkoosolekule kord kuue kuu jooksul ülevaate mittetulundusühinguna tegutseva erakooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta mittetulundusühinguna tegutseva erakooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

5.4.1.5. Pärast majandusaasta lõppu koostab direktor mittetulundusühinguna tegutseva erakooli majandusaasta aruande ja esitab hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest üldkoosolekule;

 

6. MITTETULUNDUSÜHINGUNA TEGUTSEVA ERAKOOLI VARAD JA VAHENDID

6.1. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli varadeks on tema kasutusse antavad põhi- ja käibevahendid, mida kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja tegevuse toetamiseks.

6.2. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli tegevuseks vajalikud vahendid saadakse:

•   õppemaksust, juriidiliste-ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest toetustest ja annetustest nii rahas kui varas mittetulundusühinguna tegutseva erakooli kasuks;

•  rahvusvahelistest arenguprogrammidest;

•  ajutiselt vaba raha paigutamisest pankadesse ja aktsiatesse vms saadav tulu;

•  muudest seaduslikest laekumistest.

6.2.1. Õppemaks kehtestatakse lähtudes kursuste tegelikest kuludest, millele lisatakse 20% riskisumma. Riskisumma võimaldab anda soodustusi. Õppemaksu soodustus laieneb põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppekeskuse õpilastele (kuni 20%) ja perekondadele (kuni 25%).

6.3. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli vahendeid ja vara kasutatakse:

•   mittetulundusühinguna tegutseva erakooli kasutuses olevate ruumide ja vara haldamiseks;

•   mittetulundusühinguna tegutseva erakooli põhikirjaliseks tegevuseks vajalike vahendite hankimiseks ja hooldamiseks;

•   töötajatele töötasude maksmiseks;

•   uute keeleõppeprogrammide väljatöötamiseks, kirjastamiseks ja juurutamiseks;

•   õppereiside ja -laagrite korraldamiseks;

•   töötavate pedagoogide ja teiste töötajate tasemeharidusõpingute toetamiseks

6.4. Mittetulundusühinguna tegutseva erakool korraldab raamatupidamist ja aruandlust Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras ja tähtaegadel.

 

7. MITTETULUNDUSÜHINGUNA TEGUTSEVA ERAKOOLI TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, kohtu otsusega või seadusega ettenähtud korras.

7.2. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilaskonnale ja töötajatele vähemalt neli kuud ette.

7.3. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli tegevuse lõpetamisel jaotatakse mittetulundusühingu vara võrdsete osadena ühingu liikmete vahel.

7.3.1. Isikul, kelle liikmelisus on mittetulundusühingus lõppenud, ei ole õigusi mittetulundusühingu varale.

7.4. Mittetulundusühinguna tegutseva erakooli tegevuse sundlõpetamise korral läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ülejäänud mittetulundusühingu vara riigile.

 

Tiia Võhma

Veera Denissenko