Leping nr ………….

 

Käesolevaga on

MITTETULUNDUSÜHING TIIA VÕHMA KEELTEKOOL, TIIA VÕHMA isikus ja …………………………………………. ……………………………  sõlminud lepingu alljärgnevatel tingimustel.

1. Lepingu objekt.

Lepingu objektiks on MTÜ TIIA VÕHMA KEELTEKOOLI poolt osutatav õppeteenus ning selle osutamise tingimused.

2. Lepingu pooled.

  • 2.1. Teenuse osutaja käesoleva lepingu mõistes on MTÜ TIIA VÕHMA KEELTEKOOL.
  • 2.2. Teenuse tellijaks käesoleva lepingu mõistes on …………………………………

isikukood:……………………elukoht:………………………………………………….tel……………

3. Vastavalt lepingule kohustub MTÜ TIIA VÕHMA KEELTEKOOL:

  • 3.1. osutama järgnevale kirjeldusele vastava õppeteenuse:

kursus:…………………………………………………………………………………………………..

tase:……………………………………………………………………………………………………..

õppe nominaalkestvus:………………………………………………………………………………….

  • 3.2. Kehtestama õppemaksu ja osamaksete suurused, sõltuvalt õppeteenuse osutamisega kaasnevatest kuludest ja teatama kursuse tasumäära enne õppetöö algust.

3.2.1.Õppeteenuse maksumus:

……………. keele ………………. taseme …………..tunnise kursuse õppemaks on …………. eurot (osamaksetena: …………. x …………. eurot).

  • 3.2.1.1.Õppurile laieneb …………… ……..soodustus. Soodustus kehtib õppemakse õigeaegsel tasumisel (vt lepingu p 4.1.), sel juhul on õppeteenuse maksumus ……….. eurot (osamaksetena: ……….x ………. eurot).
  • 3.2.1.2.Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel õppuri algatusel kõik soodustused muutuvad kehtetuks ning läbitud õppe eest tuleb tasuda täismaksumus.

4. Tellija kohustub:

  • 4.1. Tasuma osutatava teenuse eest vastavalt tasumäärale (vt lepingu p 3.2.1.1.) hiljemalt jooksva kuu 10. kuupäevaks kogu õppeperioodi vältel. Maksetega viivitamine või nende mittetasumine on lepingu ennetähtaegse lõpetamise aluseks.

5. Lepingu kehtivus:

  • 5.1. Leping jõustub Tellijalt MTÜ TIIA VÕHMA KEELTEKOOLILE esimese makse sooritamise päeval.
  • 5.2. Lepingu tingimuslik tähtaeg on p 3.1. nimetatud kursuse läbimine.
  • 5.3. Leping lõpeb ennetähtaegselt, kui:

# pooled ei täida oma lepingujärgseid kohustusi

# pooled soovivad lepingu lõpetamist kokkuleppe korras

Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei kuulu tagastamisele Tellija poolt juba tasutud maksed, ka mitte jooksva perioodi eest. Erandiks on juhud, kui Tellija tegelikult ei osalenud nimetatud perioodil õppetöös. Vastavasisuline avaldus tuleb esitada 50 päeva jooksul õppe katkestamise hetkest. Lepingutingimuste muutumisel  sõlmitakse uus leping sõlmimise hetkel kehtiva hinnakirja alusel.

6. Lepingu üldtingimused.

6.1. Käesolev leping on sõlmitud kahes eksemplaris, üks kummalegi poolele.

6.2. Käesolevas lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis lepingu hetkel kehtinud seadustest. Vajaduse korral sõlmitakse uus leping.

6.3. Lepingu täitmisel tekkinud erimeelsused püütakse lahendada kokkuleppe teel, selle mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda kohtusse.

6.4. Leping on sõlmitud Narvas ………………………………………………………….….aastal.

 

    …………………………….                                                                       …………………………….

     allkiri                                                                                                          allkiri

TIIA VÕHMA                                                                                   ……………………………….

MTÜ  TIIA VÕHMA KEELTEKOOL                                                           ……………………………….                                                                    

Kerese 3-307, 20309 Narva                                                                         ………………………………..

Tel +372 35 73080                                                                                       ………………………………..                                                        

reg. kood 80175877                                                                                      ………………………………..

konto EE38 3300 3342 2815 0000                                                              ……………………………….

Danske Bank                                                                                                  

konto EE27 2200 2210 6232 4587                                                            

Swedbank