Narva rendilepingute üldandmed

Kerese Keskus OÜ (edaspidi “Üürileandja”), registrikood 11346090, aadress Tartu mnt
2, Tallinn, 10145, kelle volitatud esindajana tegutseb Anneli Mänd
ja
Mittetulundusühing TIIA VÕHMA KEELTEKOOL (edaspidi “Üürnik”), registrikood
80175877, aadress Kerese 3 - 307, Narva, 20309, kelle esindajana tegutseb juhatuse liige
Tiia Võhma (edaspidi Üürileandja ja Üürnik koos “Pooled” ja eraldi “Pool”)
Üürileandja ja Üürnik edaspidi koos nimetatud “Pooled” ja eraldi “Pool”,
võttes arvesse, et
- Üürileandja on Narvas, Kerese 3/Kosmonaudi 4 asuva hoone (edaspidi „Hoone“)
omanik;
sõlmivad käesoleva äriruumi üürilepingu (edaspidi „Leping“), alljärgnevas:
1. LEPINGU ESE JA ÜLDSÄTTED
1.1. Lepingu esemeks on Narvas, Kerese 3/Kosmonaudi 4 asuva Hoone III korrusel
paiknev Ruum, mille täpne asukoht on tähistatud Lepingu lisaks 1 oleval plaanil
rohelisega.
1.2. Ruum on Üürniku valdusse ja kasutusse antud 01.01.2020.a. Üürnik kinnitab, et ta
on Ruumiga põhjalikult tutvunud, see vastab Ruumi Lepingujärgse kasutamise
seisundile ning tal puuduvad Ruumiga seoses Üürileandjale mistahes nõuded ja
pretensioonid.
1.3. Üürnik kohustub Ruumi kasutama kooskõlas Lepingu tingimustega.
1.4. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu sõlmimisel olemasolevatest
Lepingu lisadest ja pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt alla kirjutatud Lepingu
dokumentide muudatustest ja täiendustest.
2. PINNA KASUTAMISE OTSTARVE
2.1. Pinda võib kasutada üksnes büroona. Ruumi kasutusotstarvet võib muuta üksnes
Üürileandja kirjalikul loal.
2.2. Üürileandja kohustub võimaldama Üürnikul takistamatult kasutada Ruumi vastavalt
Lepingu tingimustele ning mitte sekkuma tema tegevusse.

 

 

 

Tartu rendilepingu üldandmed

ÜÜRILEPING nr. 894
Tartus 21. september 2022.a.

Kaanoni Investeeringute OÜ, äriregistrikood 11203249, keda esindab volitatud esindaja haldusjuht, hr. Peeter Saul (edaspidi Üürileandja), ühelt poolt ja MTÜ Tiia Võhma keeltekool, reg nr. 80175877, keda esindab Tiia Võhma (edaspidi Üürnik), teiselt poolt, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel.
Lepingus käsitletavaks Kolmandaks Pooleks lugeda igat füüsilist või juriidilist isikut, kes ei ole käesoleva lepingu Pooleks.

 

1. LEPINGU OBJEKT

1.1. Üürileandja annab Lepingus toodud tingimustel ja tähtaja jooksul Üürniku kasutusse Tartus,
Betooni 9 asuvas ärihoones IV korrusel (ruumid nr. 403) paiknevad äriruumid pinnaga kokku 9,3 m² (edaspidi nimetatud “Lepingu objekt” või “Ruumid”).

1.2. Üürileandja annab Ruumid Üürnikule üle hiljemalt 01.11.2022.a.

 

2. LEPINGU TÄHTAEG

2.1 Käesolev leping on sõlmitud tähtajatult.

 

3. ÜÜR

3.6.1 Üürnikul on võimalus kasutada hoones olevaid vabu õppeklasse vastavalt eelregistreerimisele.