EESTI KEELE ISESEISVA KEELEKASUTAJA (B1) KOOLITUS

Täienduskoolituse õppekava

 

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus:

     TIIA VÕHMA KEELTEKOOL

 

2.Õppekava nimetus:

EESTI KEELE B1-TASEME EKSAMIKS ETTEVALMISTAV KURSUS

3.Õppekavarühm:

VÕÕRKEELED JA - KULTUURID

4.Õpiväljundid:

Eesti keele oskuse omandamine iseseisva keelekasutaja tasemel, mis vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustaseme B1 kirjeldusele:

Väljendub üldsõnaliselt igapäevateemadel ja huvivaldkonnas. Kirjeldab lühidalt sündmusi või olukordi, unistusi ja tundeid. Juhendab lihtsamates toimingutes.

Mõistab nii suulist kui ka kirjalikku kirjakeelsest juttu tuttavatel teemadel. Mõistab juhiseid ja igapäevaeluga seotud lepingute põhipunkte.

On võimeline pidama isiklikku kirjavahetust ja täitma isikuandmeid nõudvaid formulare.

Tarindid ja sõnavara

¤ u 4000 sõna ning tarbekeele struktuuride valdamine

5.Sihtrühm ja õppe alustamise tingimused:

Inimesed, kes on omandanud eesti keele oskuse algaja keelekasutaja (A2-) tasemel ning soovivad alustatud eesti keele õpinguid jätkata ja oma keelepädevust riiklikul tasemeeksamil hinnata lasta. Keelepädevuse taset kontrollitakse eeltesti ja suulise vestlusega.

6.Õppe kogumaht:

240 tundi (sellest 180 tundi kontaktõpet ja 60 tundi iseseisvat tööd). Koolituse kestus kuni 18 kuud.

7.Õppe sisu:

Teemavaldkonnad

Kõnearendus ja lugemisteemad

1. Enese tutvustamine - 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

   elulugu (päritolu, haridustee, töökogemus, pereelu)

   perekond, perekonnaliikmed, sugulased, sõbrad

   igapäevaelu: päevaplaan, argitoimingud, töö, kool, avalikud kohad, harrastused

2. Elutingimused ja keskkond - 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

   elukoht: ümbrus, ruumide paigutus, mugavused, mööbel, majapidamistarbed,

   kodumasinad, suhted naabritega

   eluase ja elukondlik teenindus, teenuste hinnad, maksed ja üür

   keskkond (geograafiline asend, kliima, taimed, loomad, ilm, piirkond,

   maa/linn, loodusvarad)

3. Haridus ja töö - 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

   haridustee (põhikool, keskkool, ametikool, kõrgkool, õppeained, eriala,

   kvalifikatsioon)

   täienduskoolitus, keeleõpe

   elukutsed, tööülesanded, töövahendid, töötingimused, palk, puhkus, tööturg

4. Kaubandus ja teenindus - 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

   poed (poe liigid, kaubaliigid ja nimetused, soovitud kauba küsimine,

   info küsimine kauba hinna, kvaliteedi, omaduste jms kohta, ostetud

   kauba vahetamine, kauba eest maksmine)

   postkontor (teave, hinnakirjad; paki, raha, väärtkirja, telegrammi saatmine,

   postimaksevahendid, ajakirjanduse tellimine)

   pank (raha, valuutakursid, rahavahetus, maksed, hoiustamine)

   söögikohad (söögid, joogid, koosviibimiste korraldamine)

   teenindus (juuksur, pesumaja, fotograaf jne)

5. Tervishoid ja sotsiaalala – 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

     polikliinik ja haigla (vastuvõtule registreerimine, enesetunde kirjeldamine,

     kiirabi kutsumine)

     tervis (haigused, enda ja oma perekonnaliikmete tervislik seisund, kehaosad

     ja funktsioonid, hügieen, sõltuvused)

     apteek (ravimite ostmine, teabe hankimine)

   sotsiaalhooldus (pensionid, riiklikud toetused, kindlustus)

6. Huvialad ja vaba aja veetmine - 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

   teater, muusika, kino, raadio, televisioon, sport, käsitöö, tants,

   näitused, muuseumid, kalapüük, aiandus

7. Kultuurielu - 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

   kino, teater, kontserdid, näitused (info küsimine etenduste ja

   seansside kohta, toimumisaja ja hinna kohta, piletite ostmine,

   üldvestlus filmidest ja etendustest)

   kirjandus ja ajakirjandus (lemmikautorid ja -raamatud)

   muusikamaailm (heliloojad, lauljad, üritused)

8. Isik, ühiskond, riik - 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

   isiku õigused ja kohustused, riigi haldussüsteem, erakonnad,

   tähtsamad seadused (põhiseadus, kodakondsusseadus, keele-

   seadus, välismaalaste seadus jms)

   politsei ja kohtu tegevus, rahvusseltsid, emakeele tähtsus, usulised tõekspidamised

9. Liiklus ja reisimine, orienteerumine linnas - 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

     liiklusvahendid maal, merel, õhus

     liikluseeskiri, kodukoha liiklusprobleemid

     tee küsimine ja juhatamine

     reisimine (ettevalmistused, informatsiooni hankimine,

     piletid, sõiduplaanid, viisad, toll, ööbimisvõimalused)

10. Estica – 24 tundi, sh 6 tundi iseseisvat tööd

     Eesti ajaloo perioodid ja tähtsündmused

     üldandmed Eesti kohta (suuremad linnad, loodus, mäed,

     meri, jõed, järved, saared, linnud, loomad, maavarad)

    kodukoha kultuurilugu ja vaatamisväärsused

     rahvussümboolika, riigipühad, riiklikud tähtpäevad, rahvuskultuur

Keeleteadmised

Grammatiline materjal esitatakse süntaksi alusel ja kahes aspektis:

  1. tähendusest vormile
  2. vormilt tähendusele

Nimisõna: ainsus ja mitmus, mitmuse moodustamine. Nimisõnade käänamine,

Käändkonnad. Ainsuslikud nimisõnad. Mitmuslikud nimisõnad.

Omadussõna: omadussõnade käänamine, ühildumisreeglid täiendi vormis.

Käändumatud omadussõnad. Omadussõnade võrdlusastmed.

Arvsõna: põhiarvsõnad ja järgarvsõnad. Arvsõnade käänamine.

Asesõna: isikuliste asesõnade pikad ja lühikesed vormid ning käänded. Näitavad, küsivad, siduvad ja umbmäärased asesõnad.

Tegusõna: kindla kõneviisi isikulise tegumoe muutevormid kõigis aegades

(olevik, lihtminevik, täisminevik, enneminevik), umbisikulise tegumoe vormid olevikus ja lihtminevikus). Tingiv kõneviis ja käskiv kõneviis, nud-kesksõna, ma- ja da- tegevusnimi. Ühend- ja väljendverbid.

Määrsõnad: tähtsamad kohta, aega, viisi, hulka, põhjuslikke seoseid väljendavad määrsõnad.

Kaassõna: ees- ja tagasõnad

Sidesõnad: rinnastavad sidesõnad ja alistavad sidesõnad

Lauseõpetus: Lihtlause. Jaatavad, eitavad ja küsilaused. Käsklaused, soov- ja hüüdlaused. Liitlaused. Olulisemad rektsioonierinevused eesti ja vene keeles. Sõnajärg erinevat tüüpi lausetes.

Tähendusõpetus: Homonüümid. Sünonüümid. Antonüümid. Fraseoloogilised väljendid.

Sõnatuletus: Liitsõnade moodustamine. Tähtsamad nimi-, omadus- ja määrsõnamoodustuse liited.

Õigekiri: Suur ja väike algustäht. Kokku- ja lahkukirjutamise põhireeglid. Punkt järgarvudega. Koma loetelus ja liitlauses.

Õppemeetodid:

Kursus tugineb kommunikatiivsele ja suhtlev-kogemuslikule meetodile. Arendatakse samavõrd nii kuulamist, kirjutamist, lugemist kui ka vestlemist (dialoog) ja kõnelemist (monoloog). Õppe kavandamisel lähtutakse õppija vajadustest, osaoskusi õpetatakse integreeritult. Keeleõpe on üles ehitatud teemadel, mis otseselt seonduvad õppijate isikliku kogemusega. Peamine eesmärk on tasemele vastava suhtluspädevuse saavutamine. Metoodiliste võtetena kasutatakse kopeerimisülesandeid, sõnakaarte, sähvikuid, probleemülesandeid, simulatsiooni, äraarvamismänge, järjestamisülesandeid, paaristööd, rühmaööd, ideekaarte, mudelharjutamist, mõtteskeeme, ajurünnakut, lünkharjutusi jms.

Iseseisev töö:

Kirjalikud tööd, uue sõnavara omandamine

8.Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub Kerese 3, Narva asuvas õppeklassis.

Renditava pinna suurus on 44 m2. Lagede kõrgus ruumis on 280 cm.

Ruumis on 2 akent (iga akna pind 200 cm x 180 cm, akende kõrgus põrandast on 80 cm ja üks aken on avatav), seinad värvitud heledates toonides, põrandal hele plastkate, valgustus loomulik ja kunstlik (ruume kasutatakse peamiselt õhtusel ajal), ruumides on keskküte ning sund- ja loomulik ventilatsioon. Õppijate kasutada on samal korrusel asuvad WC-ruumid.

Õppeklassis on lauad ja toolid õppijaile ning laud ja tool õpetaja jaoks, kaks 120 x 200 tahvlit, klassis on võimalik kasutada audio- ja videotehnikat. Õppeklassi sisustamisel on järgitud sotsiaalministri poolt kehtestatud tervisekaitse nõudeid.

Õppijate käsutuses on ka teatmeteosed ja erinevad sõnastikud, teatmikud.

9.Õppematerjalide loend:

Põhiõpikud:

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2006. Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele. Tallinn:

Saarsoo, K. 2011. Käsikäes. Tööraamat eesti keele õppijale ja kodakondsuse taotlejale. Tallinn: Keelekeskus Multilingua

Soovitatavad lisaõpikud:

Kasesalu, T. 2001. Kas sa oskad eesti keelt? Eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: Valgus

Rammo, S., Teral, M. Klaas-Lang, B., Allik, M. 2012. Keel selgeks. Eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: Avita

Pesti, M. Ahi, H. 2007. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: TEA Kirjastus

Metsa, A. Vissak, H. 1994. Vestleme… Bessedõ o … . Tallinn: Koolibri

Valmis, A. Valmis, L. 2004. Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega. Tallinn: TEA Kirjastus

Veskimägi, E. Pärn, H. Simm, L. 2004. Vene-eesti ja eesti-vene taskusõnastik. Tallinn: Koolibri

10. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Kursus on läbitud juhul, kui õppija võttis osa õppetööst 80% ulatuses ja sooritas kõik koolisisesed arvestused positiivselt (vähemalt 60% ulatuses) sh saavutustesti.

hindamismeetod

hindamiskriteeriumid

Kirjalik test

Õppija oskab lugeda adapteeritud ning lihtsat originaalteksti ja oskab leida ning eristada tekstist olulist informatsiooni.

Õppija oskab kirjutada isiklikku kirja, teateid, sõnumeid, oskab täita küsitluslehti.

Keeleteadmisi testitakse morfoloogia, süntaksi, ortograafia ja sõnavara põhiselt

Suuline vestlus õpetaja ja suvalise kursusekaaslasega

Õppija oskab väljendada oma suhtumist, soove ja vajadusi, oskab vestelda ainekavas esitatud temaatika piires, oskab esitada küsimusi ja vastata küsimustele ainekavas esitatud temaatika piires

 

11.Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpingutes ei osaletud täismahus või on saavutustesti tulemused kasinad.

12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:

Kõrgharidusega (eesti keel kui võõrkeel) pedagoogid vähemalt 10-aastase koolituskogemusega täiskasvanute õpetamisel.

 

nimi isikukood erialane haridus diplomi nr kontakttelefon
Maret Annuk 45207260369 eesti keele ja kirjanduse õpetaja A-II №205066 56486221
Jelena Jakovleva 47302113716 eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja AC 000984 55575940
Natalja Kahur 47401200352 eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja BC 001235 51966210
Tiia Võhma 46505102219 põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja AC 001469 53471918

 

13. Õppekava kinnitamise aeg:

 

01.04.2016